CONVENI DE COL.LABORACIO

Preàmbul

La Comissió Dindori de Cooperació Internacional és una associació sense ànim de lucre, inscrita al Registre d´Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 21.231 en la secció 1ª del Registre de Barcelona.
Va ser creada per la confluència de persones i grups que treballen per a la cooperació internacional a Vilassar de Dalt des del 1984, i el seu arrelament a la ciutadania propicia la participació i constant renovació interna.

Els seus objectius són:

a) El foment de la cooperació internacional, en les seves diverses manifestacions, sota els valors de la llibertat, la igualtat i la justícia; i amb l´objectiu principal de contribuir a eliminar les causes que originen la pobresa arreu del món.
b) Dirigir la solidaritat envers els pobles oprimits recolzant els seus teixits associatius, culturals, civils, educatius etc... per tal de contribuir a la seva emancipació.
c) La informació, la sensibilització i l´educació en relació amb les desigualtats nord-sud i en general sobre tot allò que fa referència a la cooperació internacional.
d) La participació en totes aquelles altres iniciatives solidàries i de caire social que l´assemblea acordi (article 3 dels Estatuts).

L´Ajuntament de Vilassar de Dalt, fent-se ressò de l´important paper que les corporacions locals de Catalunya han de tenir en tot allò que fa referència a la cooperació internacional, col·labora en projectes de solidaritat arreu del món des del 1988, essent així un dels ajuntaments pioners a la comarca en aquest àmbit de l´acció pública.

L´Ajuntament de Vilassar de Dalt reconeix el protagonisme del teixit social i cívic representat per la Comissió Dindori de Cooperació Internacional en les iniciatives solidàries realitzades en els darrers anys i manifesta la seva voluntat de continuar donant-hi un suport renovat.

Així doncs, amb la finalitat d´assolir els objectius en cooperació al desenvolupament als quals insta a nivell internacional l´ONU -Resolució 2626 (XXV) de 1970- i a nivell nacional el Parlament de Catalunya –llei 26/2001- i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, l´Ajuntament de Vilassar de Dalt i la Comissió Dindori acorden signar el present Conveni de col·laboració.

Reunits per una part Llorenç Artigas i Planas com a alcalde-president de l´Ajuntament de Vilassar de Dalt, i de l´altra Marc Pey i Gelambí com a president de la Comissió Dindori de Cooperació Internacional.

Les parts es reconeixen la capacitat necessària per formalitzar el present Conveni i acorden les següents:

CLÀUSULES

Primera. OBJECTE

És objecte del present Conveni l´establiment d´un règim de col·laboració entre ambdues parts en l´àmbit de la cooperació internacional pel desenvolupament.

Segona. RÈGIM D´OBLIGACIONS DE LES PARTS

A. Obligacions de l´Ajuntament de Vilassar de Dalt

1ª. Dotar anualment una partida en el pressupost municipal destinada a la cooperació internacional pel desenvolupament. Aquesta partida s´emmarca dins el pressupost previst a l´article 6 b) de les Bases de Règim Local.

2ª. Incrementar l´esmentada partida de forma progressiva fins que el seu import arribi a l´1% dels recursos propis de l´Ajuntament, calculats d´acord amb el protocol que s´annexa, segon l´objectiu recomanat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Per assolir aquest objectiu l´Ajuntament adoptarà les següents mesures:

A. Dotar la partida de cooperació internacional del pressupost de l´any 2007 amb la quantitat equivalent al 0,7% dels recursos propis de l´Ajuntament.

B. Augmentar a partir de l´any 2008 i fins al 2011 el percentatge dels recursos propis de l´ajuntament de manera regular i progressiva, amb els valors i terminis següents:

Any 2008: 0,77%
Any 2009: 0,85%
Any 2010: 0,92%
Any 2011: 1%

3ª. Gestionar la partida corresponent a cooperació internacional d´acord amb el següent circuit:
? Reservar el 85% dels recursos de la partida pel projecte o projectes triats per la Comissió Dindori. El 15% restant dels recursos de la partida seran gestionats directament per la Regidoria competent, pels projectes i activitats que consideri pertinents.
? Impulsar la tramitació dels projectes presentats per la Comissió Dindori per a la seva aprovació pel Ple de la Corporació abans de l´1 d´abril de cada exercici. En cas de que el Ple no aprovi el projecte seleccionat per la Comissió Dindori es requerirà a la mateixa per què presenti nou projecte per a la seva aprovació pel Ple de la Corporació.
? Fer efectiva l´aportació a la Comissió Dindori en dos pagaments: el primer en el mes d´abril i el segon durant el mes de juliol. Aquests terminis s´ajustaran en el cas de què no s´aprovi el projecte abans de l´1 d´abril, tenint en compte tant els interessos, circumstàncies i necessitats de l´Ajuntament com els de la Comissió Dindori.

D´aquests recursos anuals només es podran destinar a cooperació per a situacions d´emergència fins a un màxim del 20% del total de la partida. En qualsevol cas l´Ajuntament podrà habilitar crèdits addicionals amb aquesta finalitat si ho considera necessari.

4ª. Comunicar de manera formal a la Comissió Dindori la quantitat econòmica total de la partida de cooperació internacional, així com la quantitat concreta assignada a la Comissió. La informació haurà de ser emesa abans de finalitzar el mes de gener de cada any.

5ª. Col·laborar econòmicament en el funcionament ordinari de la Comissió Dindori de Cooperació Internacional mitjançant una subvenció finalista, l´import de la qual es consignarà anualment en el pressupost d´acord amb les disponibilitats pressupostàries i les propostes presentades per l´entitat.

6ª. Consultar amb la Comissió Dindori de Cooperació Internacional aquelles qüestions on l´Ajuntament intervingui i que tinguin relació amb l´àrea de cooperació internacional.

B. Obligacions de la Comissió Dindori de Cooperació Internacional

1ª. Gestionar l´aportació municipal destinada a cooperació internacional pel desenvolupament que li sigui assignada en els termes següents:

a) No destinar més del 20% dels recursos assignats a la Comissió Dindori a cooperació per situacions d´emergència, en cas de què es produeixin i es decideixi concórrer a les accions que es desenvolupin.

b) Destinar el 90% de l´aportació a un o més projectes de cooperació internacional amb països en vies de desenvolupament, i d´una manera preferent amb els països més pobres.

c) Destinar el 10% de l´aportació per a les tasques i/o activitats d´informació, difusió, sensibilització i l´educació dels projectes seleccionats així com també en relació amb les desigualtats nord-sud i en general sobre tot allò que fa referència a la cooperació internacional. Les activitats es duran a terme en escoles, instituts i altres espais cívics de Vilassar de Dalt.

d) Presentar a la Regidoria de Serveis Socials el projecte o projectes seleccionats per a la seva aprovació pel Ple de la corporació amb, almenys, un mes d´antelació a la data prevista per la mateixa.

e) La Comissió Dindori farà el seguiment del desenvolupament dels projectes seleccionats, mantenint el contacte amb les contraparts locals dels diferents països, i vetllarà per l´execució dels projectes d´acord amb el previst en els mateixos, i s´ocuparà d´obtenir-ne els justificants econòmics i descriptius de la seva execució: memòria econòmica i memòria del projecte. Aquests justificants s´hauran d´acompanyar a la proposta que es presenti al Ple per l´aprovació dels projectes de l´any en curs, per tal de que els Regidors de la corporació puguin avaluar els resultats de les aportacions d´anys anteriors. En tot cas, s´aportarà la memòria corresponent al projecte triat dos anys enrere.
f) La Comissió Dindori presentarà a l´Ajuntament el/s comprovant/s de l´entrega de l´aportació municipal a l´entitat o entitats responsable del/s projecte/s seleccionats.

2ª. Establir els canals adequats perquè les persones, empreses i entitats que ho desitgin puguin col·laborar econòmicament en els projectes.

3ª. Entregar anualment abans de finalitzar el mes de desembre una memòria a l´ajuntament on s´exposaran les actuacions portades durant l´any anterior i els resultats obtinguts.

4ª. Assessorar a l´Ajuntament de Vilassar de Dalt en totes aquelles qüestions relacionades amb la cooperació internacional.

Tercera. ACCIÓ EN SITUACIONS D´EMERGÈNCIA

Ambdues parts col·laboraran per tal de donar una resposta adequada als casos d´emergència internacional que es produeixin, d´acord amb el Protocol d´actuació d´ajut a situacions d´emergència que conté l´annex d´aquest Conveni.

Quarta. COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Es constituirà una comissió de seguiment del present Conveni, formada pel regidor responsable de la cooperació internacional i un altre regidor o altres regidors i tècnics de l´Ajuntament de Vilassar de Dalt, i representants de la Comissió Dindori de Cooperació Internacional.

La seva finalitat serà l´impuls, la coordinació i el seguiment de tot allò contingut en aquest Conveni. Així mateix desenvoluparà les funcions establertes en el Protocol d´actuació d´ajut a situacions d´emergències que s´estableix en l´annex d´aquest Conveni.

Cinquena. VIGÈNCIA DEL CONVENI

La durada de la col·laboració regulada en el present conveni serà fins el 31 de desembre de 2011. Durant la mateixa, l´incompliment de les obligacions per ambdues parts pot produir la derogació del conveni que haurà de ser formalitzada a través d´una moció al ple municipal en cas que la part afectada sigui l´Ajuntament, i en cas de la Comissió Dindori a través d´instància formal presentada a la regidoria de serveis socials i a l´Ajuntament.

Vilassar de Dalt, ................. de 2006

Per l´Ajuntament de Vilassar de Dalt Per la Comissió Dindori de Cooperació Internacional

Annex 1

Protocol per al càlcul dels ingressos propis i assignació del percentatge a la partida de cooperació internacional.

Per tal de calcular els percentatges establerts en la clàusula segona/A/2ª del present conveni que s´hauran d´assignar a la partida de cooperació internacional, es seguiran els següents passos.

1. Un cop calculats els ingressos totals del pressupost anual, l´Ajuntament de Vilassar de Dalt calcularà el percentatge destinat a cooperació internacional basant-se només en els seus recursos propis de finançament, procedents bàsicament dels ciutadans, empreses i sector privat en general, excloent les subvencions o participacions en ingressos d´altres administracions públiques, i els ingressos obtinguts en operacions de crèdit.

2. Per calcular aquest percentatge l´Ajuntament es basarà en la justificació tècnica dels criteris d´aplicació dels ingressos municipals confeccionat per Jaume Solé i Vilanova, catedràtic de finances públiques de la Universitat de Barcelona, els quals han estat reconeguts oficialment pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

Les partides del pressupost municipal sobre les quals s´ha de calcular el percentatge anual que s´assignarà a la partida de cooperació internacional són les següents:

CAPÍTOL 1. IMPOSTOS DIRECTES.

11 Sobre el capital
13 Sobre activitats econòmiques
17 Recàrrecs sobre impostos directes
19 Impostos directes extingits

CAPÍTOL 2. IMPOSTOS INDIRECTES

20 Arbitri sobre la producció i la importació
22 Impost sobre determinats mitjans de transport
23 Impost sobre despeses sumptuàries
27 Recàrrecs sobre impostos indirectes
28 Impostos sobre construccions, instal·lacions i obres
29 Impostos indirectes extingits

CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS

30 Vendes
31 Taxes
35 Preus públics per la utilització privativa
39 Altres ingressos

CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS

50 Interessos de títols de valors
51 Interessos de bestretes i préstecs concedits
52 Interessos de dipòsits
53 Dividends i participacions en beneficis
54 Rendes de béns immobles
55 Producte de concessions i aprofitaments especials
57 Resultats d´operacions especials
59 Altres ingressos patrimonials

Annex 2

Protocol d´actuació d´ajut a situacions d´emergència

1. A instàncies de qualsevol de les parts, la comissió de seguiment a la qual fa referència la clàusula quarta d´aquest Conveni es reunirà per avaluar la situació d´emergència que s´hagi produït en algun indret del món, provocada per desastres naturals, conflictes armats, xocs violents de qualsevol tipus, desplaçaments massius de població o d´altres causes, i estudiar-ne la possible resposta a nivell local. Es sol·licitarà informació a les instàncies més solvents en cada cas per tal de ratificar si hi haurà una resposta per part de la comunitat internacional o de les ONGs de cooperació internacional.

2. Si s´acorda activar el mecanisme de resposta, amb la finalitat de coordinar esforços a nivell local i garantir el destí i l´eficàcia de l´ajuda, es procedirà de la manera següent:

a) S´editarà un cartell (i si s´escau altres materials divulgatius) en el qual s´instarà al poble de Vilassar de Dalt a participar econòmicament per tal de fer front a la situació d´emergència, i s´hi especificarà el motiu de la campanya i les formes i llocs per col·laborar-hi. Aquest cartell es distribuirà en els llocs habituals de concurrència pública.

b) Es comunicarà a totes les associacions i entitats locals l´inici de la campanya, i es suggerirà que les iniciatives que per la seva part puguin prendre es coordinin amb el present protocol d´emergència (compte únic de recollida de fons, destí solvent dels fons recollits, etc.)

c) Es podran prendre altres iniciatives per tal d´incrementar el ressò de la campanya, tals com actes públics, butlletins informatius, falques o programes de ràdio o d´altres. La convocatòria dels actes públics o d´altres iniciatives similars estaran obertes a la participació d´altres entitats locals.

d) Es fixarà un primer termini d´un mes per tal d´avaluar la resposta a la campanya i la seva continuïtat. En funció d´aquesta resposta i de l´estat de l´emergència, s´arribarà a un acord entre la regidoria i la Comissió Dindori per tal de decidir si es destina de manera addicional una quantitat de la partida municipal de cooperació internacional corresponent, com a màxim, al 20% del seu total, o bé crèdits addicionals que l´Ajuntament decideixi habilitar.

e) S´acordarà el destí dels fons recollits en la campanya, principalment mitjançant ONGs d´experiència i solvència reconeguda. En el primer termini d´avaluació s´acordarà si es realitza una primera transferència dels fons recollits. Els punts d) i e) es repetiran tantes vegades com calgui mentre duri la situació d´emergència.

f) Un cop finalitzada la situació d´emergència, s´informarà al poble de Vilassar de Dalt, amb els mitjans que es considerin adequats, dels resultats de la campanya, dels fons recollits i el destí que s´hi ha donat, i es desactivarà el mecanisme de resposta del present Protocol d´emergències.

g) S´evitarà, excepte en casos excepcionals, instar a la recollida de material (aliments, medicaments, roba, ...), seguint les recomanacions de les ONGs i dels organismes internacionals d´ajuda, atès que aquestes necessitats més immediates són generalment cobertes per l´ajut governamental, i perquè alhora generen necessitats addicionals de logística de transport, conservació, aduanes, etc.

Comparteix