Avís Legal

Sobre la responsabilitat del que es publica al Portal d'Entitats
L'Ajuntament de Vilassar de Dalt, com a gestor del Portal d'Entitats, no es fan responsables de l'exactitud, el rigor, la veracitat i la seriositat de les informacions, les declaracions, les opinions i els continguts dels missatges que hi puguin aportar els usuaris i usuàries. Les declaracions i les opinions dels webs que en formen part reflecteixen només el punt de vista dels seus autors i autores, que són els únics responsables del contingut.

Sobre la protecció de dades del Portal d'Entitats
Els i les responsables de les entitats que gestionin les pàgines web han de complir el que s'estipula en la Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, referent a les informacions, les dades personals i els contactes que es publiquin en les webs o que puguin publicar en el seu portal associatiu i serà responsabilitat seva l'incompliment d'aquesta norma.

Sobre els drets d'autoria de Portal d'Entitats
No es poden publicar a la xarxa materials que siguin propietat d'altres, és a dir, treballs amb dret d'autor, sense l'autorització explícita del seu titular (exemple: dibuixos, fotografies, cançons, programari, imatges digitalitzades d'obres publicades, etc..). Així ho estableix el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (Real Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, als articles 17 i 20.2).

Altres
Les Entitats de Vilassar de Dalt són lliures de publicar els continguts que creguin convenients, tot fent exercici del dret a la llibertat d'expressió, els límits del qual són el respecte a la llei i a l'ètica. En aquest sentit, l'ètica ordena que la informació que es publiqui a la xarxa ha de ser veraç, exacta i objectiva, i no ha de fomentar la distribució de material obscè, eròtic i pornogràfic.